KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

na potrzeby wyborów członków komitetów naukowych PAN

w 2019 roku

 

Uwaga: Klauzula jest kierowana do osób biorących udział w Wyborach członków komitetów naukowych PAN w 2019 roku

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel. el.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; pan.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
  3. Podanie danych osobowych niezbędnych do czynnego i biernego uczestnictwa w procesie wyborczym jest dobrowolne.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Wyborów członków komitetów naukowych PAN w 2019 roku a po ich zakończeniu usunięte przez Administratora.
  5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  6. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Wyborów członków komitetów naukowych PAN w 2019 roku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA_INFORMACYJNA .pdf