INSTRUKCJA WYBORCZA

INSTRUKCJA WYBORCZA

INSTRUKCJA WYBORCZA

7-8.11.2019 ogłoszenie wyborów (na stronach PAN i komitetów)

 1. Plik z informacją zostanie opublikowany na stronie PAN, Wydziały rozprowadzą plik do uczelni oraz komitetów, instytutów i pomocniczych jednostek naukowych PAN w celu dalszej dystrybucji.

12-20.11.2019 (godz. 23:59) rejestracja kandydatów w systemie wyborczym

 1. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym.
 2. System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” lub „nie chcę kandydować”.
 3. Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab.,

prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

 1. Członkowie PAN oraz członkowie AMU nie muszą się rejestrować, wymagane jest tylko potwierdzenie adresu mailowego w odpowiednim czasie (klikając na link wysłany do członków) oraz sprawdzenie danych i wybór komitetów w których chcą zagłosować.

22.11-4.12. 2019 weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN, zgodnie z pismem z dnia 6.11.2019

 1. Po zakończeniu rejestracji, nastąpi weryfikacja zgłoszeń kandydatów komisje otrzymają
  z sekretariatu Pana Prof. R. Zabielskiego listy z systemu wyborczego (w pliku Excel oraz pdf). Członkowie komisji proszeni są o sprawdzenie danych oraz uzupełnienie kolumny „dane zgodne”, uzupełniając poszczególne komórki słowami „tak” lub „nie” przy każdym kandydacie.
 2. Dane członków PAN oraz AMU nie podlegają weryfikacji, ze względu na sprawdzenie danych wcześniej.
 3. Po weryfikacji przez komisje działające w komitetach, komisje przekazują listy do odpowiednich wydziałów (adres ogólny wydziału), mailem (plik Excel oraz pdf) do dnia 4.12.2019 do godziny 23:59. Proszę o dodanie podpisanego przez przewodniczącego komisji komitetowej pisma z potwierdzeniem, iż dane kandydatów zostały zweryfikowane i sprawdzone ( w dniu, w składzie). Następnie wydziały niezwłocznie przekazują listy do przewodniczących komisji działających przy wydziałach.

29.11.-6.12.2019  ponowne otwarcie systemu wyborczego, rejestracja kandydatów

9-11.12.2019 weryfikacja zgłoszeń

12.12.2019 weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN

 1. Komisje wyborcze działające przy Wydziałach otrzymują listy od Administratora systemu wyborczego. Po weryfikacji i autoryzacji list, zostaną one przekazane do sekretariatu Pana Profesora Romualda Zabielskiego.

13.12.2019 weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym (Zespół Teleinformatyki, Sekretariat Prof. R. Zabielskiego)    

 1. Na podstawie list przekazanych przez komisje wyborcze działające przy wydziałach do Profesora Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN, informacje o zgodności lub niezgodności danych kandydatów, zostaną zaimplementowane do systemu wyborczego.

 16-20.12.2019 wybory

 1. Wybory przeprowadzane są droga elektroniczną, głosowanie jest bezpośrednie i tajne
  w systemie wyborczym PAN, będącym narzędziem pomocniczym.
 2. Wybór nowego składu komitetów naukowych odbędzie się na podstawie Uchwały Nr 50/2019 z dnia 17 września 2019 w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy zarejestrowani w systemie wyborczym,
  z wyjątkiem członków PAN oraz członków AMU, którzy posiadają tylko prawo czynne. Otrzymanie członkostwa w komitetach, przez członków korporacji odbywa się w innym trybie.
 4. Osoby nie będące członkami AMU oraz PAN są uprawnione do głosowania tylko i wyłącznie w jednym komitecie do którego kandydują lub jeśli nie kandydują, są uprawnieni do głosowania w jednym wybranym przez siebie komitecie.
 5. Członkowie PAN oraz członkowie AMU, mogą głosować w dwóch wybranych przez siebie komitetach.

06-15.01.2020 wybory uzupełniające

Zakończenie procesu wyborczego

 1. Po zakończonym głosowaniu, listy wybranych członków komitetów naukowych PAN zostaną przekazane do komisji działających przy wydziale w formie wydruku przez sekretariat Profesora R. Zabielskiego.
 2. Następnie komisje wydziałowe ogłaszają wyniki i dystrybuują zgodnie z procedurami.

Kontakt w razie pytań/pomocy: Magdalena Stępień 22 182 60 05